Zakres działania

  1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim realizuje cele i zadania określone w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
  2. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowe z dnia 14 lutego 2017r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).
  3. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
  4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Podstawą działalności Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim są:

-        Statut

-        Arkusz organizacyjny Przedszkola

-        Regulamin Rady Pedagogicznej

-        Regulamin Rady Rodziców

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 2348
15 lutego 2020 16:05 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2020 12:04 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
16 maja 2018 19:30 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.