Przedszkole Miejskie Nr 3

Zakres działania

  1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

-        udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

-        umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
        językowej i religijnej.

  1. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
  2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
  3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 

Podstawą działalności Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim są:

-        Statut

-        Arkusz organizacyjny Przedszkola

-        Regulamin Rady Pedagogicznej

-        Regulamin Rady Rodziców

-      Koncepcja pracy przedszkola

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1822
15 lutego 2018 21:03 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2018 10:33 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
25 listopada 2015 22:41 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl